UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné písemné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena dle aktuálního platného ceníku, který je dostupný také na www.konferencnizamek.cz
 2. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je ubytovatel oprávněn ubytování hostu odmítnout.
 3. Na základě potvrzené závazné rezervace ubytovatel hosta ubytuje obvykle do 19 hod. Do této doby je pokoj pro hosta rezervován. Pokud se host do dané hodiny neubytuje nebo nesdělí hodinu pozdního příjezdu předem personálu konferenčního oddělení, je ubytovatel oprávněn rezervaci zrušit a pokoj pronajmout jiné osobě. Pozdější ubytování hosta je možné pouze po předchozí domluvě s personálem konferenčního oddělení.
 4. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 11:00 posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat hostu cenu za další den, popř. jeho část.
 5. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je ubytovatel oprávněn nabídnout pokoj jiný.
 6. Za cenné předměty ponechané na pokoji, ubytovatel neodpovídá. Za věci hosta, peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 7. V případě zjištění škody na vybavení pokoje či pokoji samém, má host povinnost bez prodlení nahlásit danou škodu personálu konferenčního oddělení. Náhrada škody způsobené hostem se řídí obecně platnými právními předpisy. Nárok na náhradu škody způsobené hostem se vztahuje i na škodu, která je ubytovatelem zjištěna až po odjezdu hosta.
 8. V pokoji a v prostorách Zámku nesmí host přemísťovat nábytek a zařízení nebo provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 9. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a uzavřít pokojové dveře. Při ukončení pobytu odevzdá klíče od pokoje personálu konferenčního oddělení v kanceláři v 1. patře. V případě ztráty klíče je host povinen toto ohlásit neprodleně personálu konferenčního oddělení. Za ztrátu klíče je host povinen zaplatit smluvní pokutu 500 Kč.
 10. Kouření v prostorách Zámku je přísně zakázáno pod pokutou 5000,- Kč. Ubytovatel si v souvislosti s porušením zákazu kouření vyhrazuje právo (v případě vzniklé škody ze strany hosta) na úhradu takto vzniklé škody. V celém areálu Zámku je přísně zakázáno zapalovat svíce a rozdělávat oheň.
 11. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jejich osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, atd.) a dále notebooky, tablety, nabíječky mobilních telefonů a obdobné drobné elektrické spotřebiče. Host je povinen po použití přístroje vypnout a zajistit je tak, aby nevzniklo poškození majetku nebo požár.
 12. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 22:00 se souhlasem personálu konferenčního oddělení. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté. Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.
 13. Za bezpečnost nezletilých nesou odpovědnost jejich zástupci. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob na pokoji ani v ostatních prostorách Zámku.
 14. Psi a jiná zvířata mají zakázaný vstup do prostor Zámku.
 15. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 16. Parkování osobních automobilů je možno v areálu Zámku dle pokynu personálu konferenčního oddělení. Ubytovatel nezodpovídá za škody způsobené na vozidlech zaparkovaných v areálu.
 17. Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a dalšími právními předpisy. Ubytovatel zpracovává údaje získané především přímo od hostů. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem ubytování hosta a za účelem uplatňování práv ubytovatele. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností ubytovatele uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností ubytovatele dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.
 18. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě písemné žádosti hosta poskytne údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.
 19. Host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily cenu za ubytování.
 20. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 21. Ve veškerých prostorách ubytovatele je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 22. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím sjednané doby ubytování bez náhrady ceny za tento pobyt.
 23. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi.
 24. Kontakt na personál konferenčního oddělení +420 724 976 326

Ubytovací řád je platný od  1. 2. 2019