VŠEOBECNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY


KONFERENČNÍ CENTRUM ZÁMEK 136, NOVÉ HRADY 373 33
- Rezervaci pokojů nebo sálů lze sjednat telefonicky, poštou nebo e-mailem.
- Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Konferenční centrum (dále KC) (Zámek 136, Nové Hrady 373 33) písemně potvrdí hostovi/klientovi (dále host) provedenou rezervaci
- V případě, že host nesplní podmínky (výše), KC nemusí ubytování/pronájem sálu poskytnout
- Údaje, uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany, tedy ze strany KC i hosta


I. ZÁVAZNÁ REZERVACE
- Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele (KC) rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli (KC) stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo ji využije jen z části.
- Při závazné rezervaci může ubytovatel (KC) po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 50 – 100 % celkové ceny objednávky
- KC si vyhrazuje právo stanovit individuální podmínky rezervace
- Cena za ubytování je určena ceníkem KC (https://konferencnizamek.cz/?page_id=338), pokud není předem výslovně dohodnuto jinak


II. STORNOVACÍ POPLATKY
- Stornovací/Storno poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
1) 21 dní a více před příjezdem – bez poplatku
2) 20 – 14 dní před příjezdem – 25 % z celkové ceny pobytu
3) 13 – 7 dní před příjezdem – 50 % z celkové ceny pobytu
4) 6 – 2 dny před příjezdem – 75 % z celkové ceny pobytu
5) 1 den a méně před příjezdem – 100 % z celkové ceny pobytu
- Storno musí host provést písemně (e-mail, dopis) a KC také písemně host upozorní o přijetí storna
- V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle stornovacích podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, KC vrací zpět hostovi částku převyšující storno
- Při zkrácení pobytu méně než 24 hodin před příjezdem nebo v průběhu pobytu činí storno poplatek až 100 % ze zbývající objednané (neodbydlené) ceny pobytu (s přihlédnutím k aktuální situaci – sezona, obsazenost, závažnost zrušení pobytu, atd.)
- Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoli z výše zálohové platby


III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) ZÁLOHA ZA UBYTOVÁNÍ (PRONÁJEM PROSTOR)
- Při závazné rezervaci může ubytovatel (KC) po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 50 – 100 % celkové ceny objednávky
b) PLATBA V HOTOVOSTI
- Platba v hotovosti je možná pouze ve všední dny od 7:30 hodiny do 15:00 hodin, v kanceláři KC (Zámek 136, Nové Hrady 373 33). Po úhradě požadované částky obdrží host „daňový doklad“ s uvedením všech služeb, které byly objednány a uhrazeny
- Platba v hotovosti je možná nejvýše do částky 270.000,- Kč
- Informační oznámení ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 112/2016, o evidenci tržeb, v platném znění: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“.
c) PLATBA KARTOU PO PŘÍJEZDU (PLATEBNÍ TERMINÁL)
- Platba kartou je možná v kanceláři KC (Zámek 136, Nové Hrady 373 33)
d) ONLINE PLATBA KARTOU
- Platba kartou online je druh internetové platby, při které zákazník uhradí cílovou částku pomocí platební karty přes platební bránu. Do rozhraní platební brány zákazník zadává číslo karty, datum platnosti a CVV/CVC kód ze zadní strany karty. Pokud platba probíhá v systému 3D Secure, zákazník navíc zadává číselný kód, který obdrží SMS zprávou od své banky. Platbu pak zákazník potvrdí – zmáčkne tlačítko Zaplatit.
- Platební brána zákazníkovi ukáže stav platby „Zaplaceno“. V tomto okamžiku systém pošle zákazníkovi e-mailem notifikaci o stavu platby a obchodníkovi (tedy KC) zašle notifikaci o přijaté platbě
e) FAKTURA
- Faktury budou vystaveny na základě příchozí objednávky s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení hostovi. Požaduje-li host vystavení faktury, je tuto skutečnost povinen výslovně uvést v objednávce, ve které je povinen uvést fakturační údaje a objednávku zaslat také na email kc@nh.cas.cz
- Před uplynutím lhůty splatnosti je host oprávněn fakturu vrátit, pokud nebude obsahovat zejména identifikační údaje KC, identifikační údaje hosta, předmět plnění, datum vystavení a splatnosti faktury, způsob úhrady, výši fakturované ceny, bankovní spojení KC. Pro opravenou nebo nově vystavenou fakturu běží nová lhůta splatnosti, jak výše uvedeno.
- KC preferuje odesílání faktury elektronicky. Pokud host neuvede elektronickou adresu pro zaslání faktury, bude faktura zaslána poštou.
- V případě, že host požaduje vystavení faktury před realizací platby, bude mu vystavena a zaslána zálohová faktura.
- Daňový doklad bude vystaven a zaslán po realizaci služeb, přičemž jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude uvedeno datum poslední realizované služby.
- Dostane-li se host do prodlení s placením jakékoli částky, kterou je podle faktury povinen uhradit, je KC oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové nezaplacené částky za každý 1 započatý den prodlení. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká doručením výzvy.
f) PLATBA BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM
- Platba bezhotovostním převodem ve prospěch účtu KC je hostem možná nejdříve po obdržení objednávky či faktury. Host je povinen svou platbu identifikovat uvedením variabilního symbolu uvedeného na faktuře. Informace o nezbytných náležitostech platby převodem poskytne také na vyžádání KC.
- Pokud z důvodu nesprávné identifikace platby hostem není platba správně spárována, považuje se za neuhrazenou a host je povinen celkovou cenu ze své objednávky uhradit nejpozději v den příjezdu, pokud není dohodnuto jinak. Platba se považuje za uhrazenou nejdříve připsáním na účet KC. KC na vyžádání potvrdí, zda platbu obdrželo.
- Pro platby ze zahraničí poskytne KC na vyžádání dodatečné informace.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Platba šekem, směnkou nebo platba v jiných formách, než v těch, které jsou uvedené v těchto všeobecných platebních podmínkách, není možná.
- Účtem pro přijímání plateb bezhotovostním převodem je účet vedený u Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969 PSČ 114 07 číslo účtu: 107-3650280247/0100